sema (1)


1se·ma /séma/ ark n cadik (katir) perahu; semah-semah;
se·ma-se·ma n sema