mausoleum


mau·so·le·um /mausoléum/ n bangunan makam yg luas dan megah; monumen makam