keriau


ke·ri·au ark v, ber·ke·ri·au v berteriak; memekik-mekik