geronyot


ge·ro·nyot v berdenyut-denyut (tt urat daging dsb)